• Liisa Kuuskmaa

(Isiku)andmete rollist konkurentsiõiguses Apple/Shazam näitel

Updated: Sep 10, 2019

Konkurentsiõigus ja andmekaitse on pealtnäha iseseisvad ja vägagi erinevad õigusvaldkonnad. Kuid kas siiski on? Mõned kuud tagasi kirjutasime sellest, et esmakordselt siseriiklike konkurentsiasutuste praktikas leidis Saksamaa konkurentsiamet, et isikuandmete kaitse reegleid rikkudes on Facebook pannud toime konkurentsialase rikkumise. Tegelikult ongi tänapäeva andmepõhise majanduse tingimustes andmed ja konkurents vägagi tihedalt seotud. Seda seost on oma praktikas käsitlenud ka Euroopa Komisjon.


Aasta tagasi, 2018. aasta septembris kiitis Komisjon heaks muusikatuvastusrakenduse Shazam omandamise Apple’i poolt. Komisjon vaagis tehingu lubatavust pikalt ja põhjalikult, kuivõrd üheks oluliseks konkurentsi potentsiaalselt mõjutavaks asjaoluks oli just andmete töötlemine tehingu osaliste poolt. Lõpuks Komisjon küll selle koondumise puhul andmetöötluses koondumise keelamist tingivat konkurentsiriski ei leidnud, kuid Apple/Shazam otsus on siiski huvitav lähtepunkt andmekaitse ja konkurentsiõiguse vaheliste seoste analüüsimiseks.Mitmed mobiilirakendused, sh Shazam, koguvad andmeid oma klientide nutiseadmetes olevate teiste rakenduste kohta. Nii on Shazamile teada, milliseid muusika striimimise rakendusi Shazami kasutajad eelistavad. Lisaks kogub Shazam kasutaja identifitseerimist võimaldavaid andmeid, näiteks e-postiaadressi, Facebooki kasutajaandmeid või reklaami ID-d, mis on kordumatu number, mille abil on võimalik kasutajale suunata isikupärastatud reklaame). Neid kahte andmekirjet kombineerides on Apple’il võimalik isikustatud kujul kindlaks teha Shazami kasutajad, kes kasutavad ka erinevaid muusikastriimimise rakendusi, näiteks Spotify’d, ning suunata neile enda toodete reklaame. Apple ise on aga teatavasti välja töötanud striimimisrakenduse Apple Music, mis on Spotify ja teiste sarnaste rakenduste otsene konkurent.


Esmapilgul tundub selline olukord konkurentsi seisukohast problemaatiline, sest üks ettevõtja saab oma konkurentide kohta koguda tundlikku äriteavet. Seeläbi võib aga ettevõtja seada oma konkurendid ebasoodsasse konkurentsiolukorda. Just Apple Musicu konkurentide kahjustamise riski tõttu otsustas ka Komisjon alustada koondumise kontrollimiseks täiendava, nn teise faasi menetluse.


Lõpuks otsustas Komisjon koondumise siiski heaks kiita. Konkurentsiõiguse ja andmekaitseõiguse põimumise seisukohast on huvitavad aga argumendid, mida Komisjon positiivse otsuse põhjendamiseks kasutas. Komisjon võttis arvesse lepingulisi kohustusi ning õigusaktidest, eelkõige isikuandmete kaitse üldmäärusest (GDPR) ja e-privaatsuse direktiivist tulenevaid nõudeid, mis pärsivad Apple’i võimet piirata oma konkurentide juurdepääsu kaubaturule. Teiseks põhjendas Komisjon koondumise lubamist Apple’i lubadusega piirata Shazam’i andmete jagamist üksnes juhtudega, kui andmesubjekt on enda andmete edastamiseks nõusoleku andnud. Kolmandaks analüüsis Komisjon nn big data ehk suurandmete kvaliteeti ja väärtust Apple’i jaoks ning leidis, et Shazami kogutav andmete hulk ei ole eriliselt ulatuslik ega annaks koondumise järel Apple’ile olulist konkurentsieelist, sest ka konkurentidel on võimalik erinevatest allikatest sarnaseid andmeid koguda.


Komisjoni otsus on märkimisväärne mitmest punktist. Esiteks analüüsis Komisjon esmakordselt nii põhjalikult nn big data kvaliteeti ning selle majanduslikku väärtust ja konkurentsivõimelisust. Selleks kasutas Komisjon nelja nn V-parameetrit: variety, velocity, volume, value, ehk andmete mitmekülgsust, nende kogumise kiirust, andmekogumi suurust ning majanduslikku väärtust. Teiseks, ehkki Komisjon ei andnud hinnangut Apple’i ja Shazami tegevuse vastavusele isikuandmete kaitse reeglitele, nentis Komisjon siiski, et isikuandmete kaitse reeglite järgimine või mittejärgimine võib konkurentsiolukorda mõjutada.

Niisiis viitab Apple/Shazam otsus otseselt sellele, et andmete roll konkurentsiõiguses muutub üha olulisemaks. Tulevikus võime tõenäoliselt näha veelgi enam nende kahe õigusvaldkonna põimumist ning andmekaitse kaalutluste tähtsust konkurentsiasutuste otsustes. Nagu juba öeldud, on Saksamaa konkurentsiamet sellega juba otsa lahti teinud.

227 views0 comments