• Piibe Lehtsaar

Euroopa Komisjon aitab teha lõpu eestlaste kesisele filmivalikule?

Updated: Apr 15, 2019

Euroopa Komisjon avaldas 7. märtsil 2019 pressiteate, mille kohaselt on komisjon muutnud siduvaks filmistuudiote Disney, NBCUniversal, Sony Pictures ja Warner Bros. poolt pakutud kohustused, mis seonduvad geograafiliste piirangutega tasuliste televisiooniteenuste osutajatega sõlmitud litsentsilepingutes. Paramount lubas piirangud kaotada juba 2016. aastal.


Seni sisaldasid litsentsilepingud kohustusi, mis piirasid audiovisuaalse sisu kättesaadavaks tegemist väljaspool litsentsijärgset territooriumi. Piirangud kehtisid sõltumata sellest, kas televisiooniteenuse osutaja pakkus oma teenuseid teistel territooriumidel aktiivselt ise või pöördusid kliendid tema poole täiesti omal algatusel.Euroopa Komisjon uuris vastavate piirangute kooskõla konkurentsiõigusega. Juulis 2015 saatis komisjon kuuele USA filmistuudiole ja Sky UK-le teatise komisjoni esialgse seisukohaga, et litsentsilepingutes sisalduvad geograafilised piirangud on konkurentsiõigusega vastuolus ulatuses, milles need keelavad tasulise televisiooniteenuse osutajal oma teenuseid kättesaadavaks teha omal algatusel tema poole pöörduvatele välismaistele vaatajatele. Filmistuudiod otsustasid trahvi ootamise asemel komisjonile lubada, et lõpetavad Euroopa Majanduspiirkonnas tasuliste televisiooniteenuste osutajatega sõlmitud või sõlmitavates lepingutes geoblokeeringute rakendamise. Komisjon muutis väljapakutud kohustused filmistuudiotele siduvaks: juulis 2016 Paramountile ja märtsis 2019 Disney'le, NBCUniversal'ile, Sony Pictures'ile ja Warner Bros.'ile.


Lihtsustatult lubasid filmistuudiod tasuliste televisiooniteenuste edastamist käsitlevatesse litsentsilepingutesse mitte lisada kohustusi, mis piiravad televisiooniteenuse osutaja õigust võimaldada omal algatusel tema poole pöörduvatele klientidele juurdepääsu televisiooniteenustele. Vastav muudatus puudutab üksnes Euroopa Majanduspiirkonnas asuvaid kliente. Lubatuks jäävad lepingutingimused, mis piiravad ligipääsu väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda. Seega võib Eestis asuvatel vaatajatel tekkida võimalus saada ligi filmistuudiote filmidele, mis on teiste Euroopa riikide tasuliste televisiooniteenuste osutajate (nt Sky) programmis. Seda aga üksnes juhul, kui tasuliste televisiooniteenuste osutajad ei otsusta ise välismaiste televaatajate juurdepääsu piirata, sest komisjoni otsus keelab üksnes ettevõtjatevahelised piirangud.


Lisaks uutele litsentsilepingutele hõlmavad komisjoni poolt siduvaks muudetud filmistuudiote kohustused ka varem sõlmitud lepinguid. Nimelt on filmistuudiod lubanud mitte kasutada õiguskaitsevahendeid, kui lepingupartnerid rikuvad varem sõlmitud lepingus sisalduvat kohustust, mida filmistuudiod lubasid uutesse lepingutesse mitte lisada.

Võetud kohustused puudutavad üksnes omal algatusel ringhäälinguettevõtja poole pöörduvatele klientidele juurdepääsu võimaldamist. Endiselt on lubatud piirangud, mis puudutavad teenuse aktiivset suunamist väljaspool litsentsijärgset territooriumi asuvatele klientidele. Seetõttu ei ole tasuliste televisiooniteenuste osutajatel oodata litsentsilepinguid, mis lubaksid audiovisuaalsete teoste edastamist ühesugustel alustel kogu Euroopa Majanduspiirkonnas.


Kokkuvõttes on Euroopa Komisjoni poolt väljavõideldud filmistuudiote lubadused Eesti filmisõbra valiku laiendamisel abiks, kuid ei anna alust välismaiselt tasulise televisiooniteenuse osutajalt nõuda, et ta annaks Eestis elavale filmisõbrale oma programmile ligipääsu.


25 views0 comments